Στοχοι-μεθοδολογια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
παραδοτεα
εξελιξεισ-νεα

Πρώτες Δειγματοληψίες του έργου

Αντικείμενο και στόχος του Έργου OliveFeed είναι αφενός η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών εκχύλισης και απομόνωσης για την επεξεργασία και αξιοποίηση των παραπροϊόντων και αποβλήτων της ελαιουργίας, και αφετέρου η χρήση των παραχθέντων βιοδραστικών εκχυλισμάτων αλλά και των επεξεργασμένων φύλλων ελιάς για την παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών, με σκοπό την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας των εκτρεφόμενων πτηνών και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων (αυγά και κρέας).

Κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του έργου επικεντρωθήκαμε κυρίως στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων και μεθοδολογιών: συλλογής και κατηγοριοποίησης δειγμάτων από τους Φορείς ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ και AVMap GIS A.E, παραγωγής και ανάλυσης εκχυλισμάτων από τους Φορείς Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του ΕΚΠΑ και Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΠΘ, αποτίμησης της βιολογικής δράσης των παραχθέντων εκχυλισμάτων από τον Φορέα Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ενσωμάτωσης των βιοδραστικών εκχυλισμάτων ελιάς σε ζωοτροφές για αυγοπαραγωγές όρνιθες και κρεοπαραγωγά ορνίθια από τον Φορέα ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. Συνολικά συλλέχθηκαν για να μελετηθούν 117 δείγμα παραπροϊόντων και αποβλήτων της ελαιουργίας και συγκεκριμέναː

  • 24 δείγματα υγρών αποβλήτων από ελαιοδιαχωριστήρα διφασικών ελαιοτριβείων,
  • 60 δείγματα φύλλων ελιάς αποξηραμένα στους 70 και 140 oC
  • 33 δείγματα ελαιοπυρήνα από διφασικά ελαιοτριβεία αποξηραμένα στους 70 και 140 oC.

Τα συλλεγμένα δείγματα ελέγχθηκαν ως προς τα ποιοτικά μακροσκοπικά τους χαρακτηριστικά (χρώμα/οσμή, προσμίξεις με άλλα συστατικά, το περιεχόμενό τους σε υγρασία για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της ξήρανσης/των συνθηκών μεταφοράς προς τα δυο Εργαστήρια) και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εκχύλισης και η χημική τους ανάλυση.

Για όλες τις παραπάνω πειραματικές διεργασίες τα δυο Εργαστήρια (Φαρμακευτική/ ΕΚΠΑ, και Εργ. Χημείας/ ΑΠΘ) βρίσκονται σε στενή συνεργασία. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών αναμένεται να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για το περιεχόμενο σε βιοδραστικά συστατικά των επιμέρους αποβλήτων, τη διαχείρισή τους, αλλά και την επιλογή των καταλληλότερων εξ αυτών για την παραγωγή των υπό μελέτη εκχυλισμάτων. Τα παραχθέντα εκχυλίσματα εφόσον ελεγχθούν κι ως προς τη βιοδραστικότητά τους θα αξιοποιηθούν για την παρασκευή των βιολειτουργικών ζωοτροφών που θα χορηγηθούν σε αυγοπαραγωγές όρνιθες και κρεοπαραγωγά ορνίθια σύμφωνα με το σχεδιασμό του προγράμματος.

Τέλος, οι μεθοδολογίες και τα πρωτόκολλα που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν σε έναν αντιπροσωπευτικό αριθμό δειγμάτων παραπροϊόντων και αποβλήτων της ελαιουργίας κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα παρουσιαστούν στην πρώτη ενδιάμεση έκθεση του Έργου OliveFeed που θα κατατεθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ https://olivefeed.gr/ και δηλώστε το ενδιαφέρον σας για τις επικείμενες δράσεις μας.

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03891)»

Skip to content