Στοχοι-μεθοδολογια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
παραδοτεα
εξελιξεισ-νεα

Διαδικτυακή βάση δεδομένων

Το έργο με τίτλο Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων  ελαιουργίας, για την παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών και ποιοτικών ζωικών προϊόντων, ακρωνύμιο OliveFeed και κωδικό Τ2ΕΔΚ-03891 συνεχίζει να υλοποιείται με μεγάλη επιτυχία. Μέσα από την υλοποίηση του ερευνητικού αντικειμένου του έργου έχουν εξαχθεί χρήσιμα συμπεράσματα για την χρήση των παραχθέντων βιοδραστικών εκχυλισμάτων αλλά και των επεξεργασμένων φύλλων ελιάς για την παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών. Ταυτόχρονα μέσω της συνεργασίας μεταξύ των φορέων του έργου προκύπτουν νέες ιδέες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η διαδικτυακή βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου για την καταχώρηση των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων.

Στα πλαίσια της αποθήκευσης και της καταχώρησης των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων των δειγμάτων, αναπτύχθηκε ένα εξειδικευμένο εργαλείο πάνω στις ανάγκες των εργαστηρίων (ΕΚΠΑ και ΑΠΘ) από τον φορέα AVMap GIS A.E.. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε η διαδικτυακή βάση δεδομένων ‘’Olivefeed’’ η οποία διευκολύνει την ορθή καταχώρηση των αποτελεσμάτων αλλά και την ανάκτηση αυτών. Η βάση δεδομένων φιλοξενείται σε server της  AVMap GIS A.E. και πραγματοποιείται αυτόματη ημερήσια αποθήκευση των δεδομένων. Στην βάση δεδομένων αποθηκεύτηκε αυτόματα όλη η κωδικοποίηση των δειγμάτων, καθώς και τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων: 

Η διαδικτυακή βάση δεδομένων προσφέρει

  • Aυτόματη καταχώρηση δεδομένων.
  • Εύκολη ανάκτηση και εξαγωγή των δεδομένων.
  • Αυτόματη αποθήκευση δεδομένων σε cloud.
  • Αυτόματη παραγωγή στατιστικών στοιχείων και διαγραμμάτων.
  • Ασφάλεια δεδομένων με χρήση κωδικών για την εισαγωγή στο σύστημα.

Η οργάνωση της πληροφορίας στη βάση δεδομένων θα βοηθήσει στην εύκολη πρόσβαση των ερευνητών όλου του έργου στα παραγόμενα δεδομένα. Η ευκολία καταχώρησης, αποθήκευσης και αναζήτησης αποτελεί σημαντικό κομμάτι στην άμεση ανάλυση των δεδομένων και στην εξαγωγή χρήσιμών ερευνητικών συμπερασμάτων.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ https://olivefeed.gr/ και δηλώστε το ενδιαφέρον σας για τις επικείμενες δράσεις μας.

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03891)»

Skip to content