Στοχοι-μεθοδολογια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
παραδοτεα
εξελιξεισ-νεα

OliveFeed Project

Ερωτηματολόγιο για πτηνοτροφικές μονάδες

Στα πλαίσια του ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ υλοποιείται το έργο με τίτλο  Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων ελαιουργίας, για την παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών και ποιοτικών ζωικών προϊόντων – OliveFeed. Το κεντρικό αποτέλεσμα του έργου αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών για όρνιθες αυγοπαραγωγικής και κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης από παραπροϊόντα ελαιουργίας.

Η έρευνα απευθύνεται σε πτηνοτροφικές μονάδες προκειμένου να καταγραφεί η γνώση αλλά και η πρόθεση για τη χρήση ζωοτροφών από παραπροϊόντα ελαιουργίας. Ο τρόπος συμπλήρωσής του είναι απλός, κατανοητός και είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των ενοτήτων του ερωτηματολογίου, προκειμένου τα αποτελέσματα της έρευνας να δώσουν μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική εικόνα της αγοράς στην χρήση παραπροϊόντων ελιάς στη ζωοτροφή. 

Το ερωτηματολόγιο διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://form.jotform.com/230742477331050

Η έρευνα αυτή είναι ανώνυμη και αφού ολοκληρώσετε την υποβολή των απαντήσεων θα μεταφερθείτε αυτόματα σε ιστοσελίδα του έργου OliveFeed (https://olivefeed.gr/) από όπου μπορείτε, αν επιθυμείτε, να ενημερωθείτε με περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο και να δηλώσετε τα στοιχεία σας ώστε να λαμβάνετε όλα τα Newsletter του έργου.

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03891)»
Skip to content